Certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO/IEC 27001:2013 beviljades efter en utomstående, oberoende auditering. Certifieringen verifierar att Receptum har en informationssäker verksamhetsmodell inom alla områden i affärsverksamheten och att man arbetar långsiktigt och målmedvetet för att uppnå detta.

Receptum är nu en internationellt certifierad informationssäker samarbetspartner inom branschen. Certifieringen bekräftar att Receptums företagskultur grundar sig på informationssäkra verksamhetsmodeller, från strategierna till genomförandet.

I auditeringen av Receptums ledningssystem för informationssäkerhet granskades även hur koncernen säkerställer informationssäkra rutiner hos sina underleverantörer. Inom apoteksbranschen är informationssäkerheten särskilt viktig och även samarbetspartnernas verksamhet har betydelse. Receptum säkerställer att deras samarbetspartner har informationssäkra rutiner redan från avtalsperiodens början när samarbetet diskuteras.

Receptums informationssäkra verksamhet bedömdes av det utomstående, oberoende certifieringsorganet Kiwa Inspecta.

Informationssäkerhetscertifieringen är en naturlig följd av kvalitetscertifieringen

Receptum har redan tidigare erhållit kvalitetscertifieringen ISO 9001. Verkställande direktören Juha Antila berättar att den nya ISO/IEC 27001:2013 certifieringen krävde ett målmedvetet arbete i mer än två år.

– Informationssäkerheten och tillförlitligheten uppfylldes redan hos Receptum, men att ansöka om certifieringen för att bekräfta detta var en naturlig fortsättning. Den gav oss ökade kunskaper om hur man leder företaget på ett informationssäkert sätt. I och med certifieringen förändrades till exempel omfattningen av riskhanteringen betydligt, berättar verkställande direktören.

Informationssäkerheten är hela tiden i fokus hos Receptums kunder inom apoteksbranschen. Genom att själva agera på ett informationssäkert sätt tryggar Receptum även sina kunders affärsverksamhet.

– Bortsett från att informationssäkerheten alltid har styrt Receptums verksamhet, har vi även strävat efter att öka våra kunders medvetenhet om informationssäkerheten och vad som påverkar den. Med vår egen verksamhet kan vi öka och förbättra kundernas informationssäkerhet och skapa en informationssäker verksamhet, berättar Juha Antila och fortsätter:

– Världen blir hela tiden mer digitaliserad och samtidigt ökar antalet hot mot informationssäkerheten. Informationssäkerhet i affärsverksamheten blir allt viktigare. Vi vill föregå med gott exempel för våra kunder och visa hur vi arbetar, summerar Antila.